TH EN
A A A

สหรัฐฯ USFDA-FSMA เลื่อนจดทะเบียนโรงงานไม่มีกำหนด

1 ตุลาคม 2555   
                สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) ประกาศในเว็บไซต์เรื่องการจดทะเบียนโรงงานออนไลน์ ตามระเบียบ Food Standard Modernization Act เลื่อนเปิดให้บริการอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์
 
                ทั้งนี้ ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิกรับข่าวสาร FSMA ได้ที่
https://public.govdelivery.com/accounts/USFDA/subscriber/new?pop=t&topic_id=USFDA_206
 
               
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่ออายุผู้ประกอบการโรงงานได้ที่
http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FSMA/ucm314178.htm
 
 
 
 
ที่มา : มกอช. ( 1 ตุลาคม 2555 )

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?