TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์ยกเลิกห้ามนำเข้าสัตว์ปีกญี่ปุ่นแล้ว

7 มิถุนายน 2550    4809 ครั้ง
           
ฟิลิปปินส์ยกเลิกการห้ามนำเข้าชั่วคราวนกมีชีวิตและสัตว์ปีกนำเข้าจากญี่ปุ่นแล้ว  เนื่องจากไม่มีความเสี่ยงต่อไข้หวัดนก
            กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์แจ้งว่าการยกเลิกมาตรการดังกล่าวนี้เป็นผลมาจากรายงานของกระทรวงเกษตรญี่ปุ่นซึ่งระบุว่าไม่พบเชื้อไข้หวัดนกภายใน 90 วันนับตั้งแต่ได้ดำเนินการกำจัดทิ้งสัตว์ปีกครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 13 เดือนมกราคมนี้  มาตรการครอบคลุมนกป่าและนกจากการเลี้ยงและผลิตภัณฑ์  เนื้อสัตว์ปีก ลูกพันธุ์ไก่อายุ 1 วัน ไข่ และน้ำเชื้อ

อ้างอิงจาก : World poultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?