TH EN
A A A

ภูฏานร้องขอสินค้าอาหารไทย มีฉลากภาษาอังกฤษ

5 กันยายน 2555   

               
ปัจจุบันภูฏานนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากไทยทั้งแบบสดและแปรรูป แต่สินค้าส่วนใหญ่มีการระบุฉลากเฉพาะภาษาไทย ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของภูฏานที่กำหนดให้สินค้าเกษตรและอาหารต้องติดฉลากภาษาอังกฤษ
 
                ทางการภูฏานแจ้งผ่านคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรของไทยในการประชุมเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ขอความร่วมมือให้ผู้ส่งออกติดฉลากสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ ให้ทราบถึงส่วนประกอบหลัก และวิธีการรับประทาน ซึ่งจะเป็นการให้ข้อมูลในการตัดสินใจซื้อแก่ผู้บริโภค และเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไปยังภูฏาน

 
 
ที่มา : มกอช. (5 ก.ย.55)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?