TH EN
A A A

สหรัฐฯ เผยแพร่แนวทางปฏิบัติเพื่อผลิตไข่ปลอดภัย

22 สิงหาคม 2555   

               
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) ได้เผยแพร่แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ผลิตไข่ไก่ เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง และส่งเสริมการใช้กฎระเบียบการผลิตไข่ไก่ของสหรัฐฯ ที่ประกาศเมื่อปี 2552 โดยกฎระเบียบดังกล่าวริเริ่มบังคับใช้ในผู้ผลิตที่มีจำนวนไก่ไข่มากกว่า 50,000 ตัว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 และเพิ่งมีผลบังคับใช้ครอบคลุมถึงผู้ผลิตขนาดกลางที่มีไก่ไข่ 3,000-50,000 ตัวเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา
 
                เป้าหมายของ FDA ที่ออกแนวทางปฏิบัติดังกล่าว เพื่อหยุดยั้งการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella enteritidis (SE) ตั้งแต่เพิ่มคำแนะนำในการปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง ในการเก็บรักษาและขนส่งไข่ไก่ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 45 ฟาเรนไฮต์ (ต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส) รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ผลิตไข่ไก่หันมาผลิตในโรงเรือนระบบปิดเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนเชื้อ ถึงกระนั้น ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตไข่ไก่ให้ความเห็นว่า มาตรการหยุดยั้ง SE ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตที่เลี้ยงไก่แบบปล่อยอิสระ
 
                ขณะนี้ FDA กำลังอยู่ในขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพวิธีการใหม่สำหรับตรวจเชื้อ SE และเตรียมให้ภาคอุตสาหกรรมหันมาใช้วิธีการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้การตรวจพบเชื้อทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถแจ้งผู้ผลิตเพื่อจัดการหรือเรียกคืนสินค้าอย่างทันท่วงที

 
 
ที่มา : FoodSafetyNews (21 ส.ค.55)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?