TH EN
A A A

มกอช. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ่น (แก้ไขลิงค์ดาวน์โหลด)

10 สิงหาคม 2555   

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ่น  ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2555 เวลา 8.00-17.00 น. ณ โรงแรม ที.เค. พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

                ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบ ข้อกำหนด กฎหมาย นโยบายความปลอดภัยอาหารในการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ่น และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องการตรวจสอบและกักกันการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศญี่ปุ่น กับผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นอีกด้วย 

                ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ โดยดาวน์โหลดแบบตอบรับ แล้วส่งกลับมายัง มกอช. ทางโทรสาร 0-2561-4034 สอบถามเพิ่มเติมที่ 0-2561-2277 ต่อ 1323-4 (รับจำนวนจำกัด)  

            
ดาวน์โหลดแบบตอบรับได้ ที่นี่

           
ดาวน์โหลดโปรแกรมการสัมมนาได้ ที่นี่

 หรือ  
http://www.acfs.go.th/news_detail.php?ntype=07&id=10628

 

 
 
 
 
ที่มา : มกอช. (9 ส.ค.55)
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?