TH EN
A A A

สหรัฐฯ รายงานสรุปสถานการณ์โรควัวบ้า

8 สิงหาคม 2555   
               
กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) แถลงในรายงานสรุปการตรวจสอบโคที่ติดเชื้อ BSE หรือโรควัวบ้า เมื่อเดือนเมษายน 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งได้การุณยฆาตโคนมสายพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียนอายุ 10 ปี ที่ตรวจพบเชื้อ หลังจากแสดงอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงและลุกไม่ขึ้น ลูกแม่โคดังกล่าวก็ได้ทำการุณยฆาตและตรวจไม่พบเชื้อ BSE ซึ่งโคทั้งสองตัวดังกล่าวไม่ได้ถูกนำเข้าสู่กระบวนการผลิตอาหาร 
 
               จากการตรวจสอบต่อเนื่องไปยังผู้ผลิตอาหารสัตว์ 12 ราย ที่อาจมีความเชื่อมโยงต่อการถ่ายทอดโรค BSE พบว่ามี 1 รายที่ไม่ได้ทำการผลิตแล้ว และอีก 11 รายที่เหลือ ผลิตได้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานของทั้งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ (FDA) และหน่วยงานด้านอาหารและการเกษตรแคลิฟอร์เนีย (CDFA)
 
 
ที่มา : MeatPoultry (8 ส.ค.55)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?