TH EN
A A A

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลการเรียกคืนสินค้าของ FDA?

31 กรกฎาคม 2555   
               
สำนักงานความรับผิดชอบของรัฐบาล (GAO) สหรัฐฯ แสดงความเห็นในรายงานต่อสภาคองเกรสเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการเรียกคืนสินค้า รวมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์กระบวนการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ โดยมีสาระสำคัญของรายงานดังนี้
 
                    1. อำนาจในการสั่งให้บริษัทเรียกคืนอาหารที่วางจำหน่าย เมื่อพบปัญหาสิ่งเจือปนหรือปัญหาความปลอดภัยอาหาร นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กทารก เนื่องจาก FDA ไม่เปิดเผยข้อมูลการดำเนินการต่อสาธารณะ ทั้งไม่มีคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการหรือกฎระเบียบรองรับขั้นตอนการดำเนินงานดังกล่าว ไปจนถึงน้ำหนักของหลักฐานต่อการพิจารณาดำเนินการแต่ละกรณี
 
                    2. ข้อมูลการเรียกคืนสินค้ากรณีพบปัญหาข้างต้น ยังไม่มีเอกสารใดๆ ที่ระบุการจำกัดความสำหรับหมวดหมู่การเรียกคืนสินค้า และฐานข้อมูลสำหรับรายละเอียดการเรียกคืนสินค้ายังไม่มีการเผยแพร่ทั้งหมด ซึ่งทั้งประชาชนและสภาคองเกรสอาจจะได้รับข้อมูลการดำเนินการที่คลาดเคลื่อน 

                    3. คณะกรรมการด้านการเผยแพร่ข้อมูลความเสี่ยงที่มีหน้าที่ควบคุมกฎระเบียบการเผยแพร่ข้อมูลในกรณีพบปัญหาความปลอดภัยอาหาร ยังไม่สามารถให้คำแนะนำและแผนการปฏิบัติเพื่อรับมือในแต่ละกรณี เช่น การพบผู้ป่วยจากเชื้อก่อโรคในอาหาร ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริโภคสับสนกับข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานรับผิดชอบอื่นๆ 

                ซึ่งจากรายงานดังกล่าว หน่วยงานบริการมนุษย์และสุขภาพ (DHHS) ที่ควบคุมการดำเนินงานของ FDA ให้ความเห็นแบ่งรับแบ่งสู้สำหรับข้อเสนอแนะจาก GAO ส่วน FAO ได้ดำเนินการส่งแผนดำเนินงานเพื่อรับมือปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ทาง GAO แล้ว
 
 
 
ที่มา : FoodProductionDaily (31 ก.ค.55)
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?