TH EN
A A A

เกาหลีใต้เสนอแก้ไขมาตรฐาน-ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์อาหาร

31 กรกฎาคม 2555   
               
เกาหลีใต้ได้เสนอแก้ไขมาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับอาหาร โดยมีเนื้อหาดังนี้ :

                 1. กำหนดหลักปฏิบัติในการเลือก radioactivity nuclides
                 2. กำหนดหลักปฏิบัติในการกำหนดมาตรฐานสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตราย
                 3. กำหนดคำจำกัดความตามคำแนะนำของแผนการสุ่มตัวอย่างโดยใช้เทคนิคทางสถิติเกี่ยวกับการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์
                 4. ทบทวนมาตรฐานสำหรับข้อกำหนดวัตถุดิบ
                 5. กำหนดมาตรฐานสำหรับโลหะหนักในอาหาร
                 6. ทบทวนการใช้มาตรฐานสำหรับโลหะหนักในสินค้าเกษตร ป่าไม้ ปศุสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ประมงที่ทำให้แห้ง
                 7. ทบทวนมาตรฐานสำหรับสารพิษจากเชื้อรา (mycotoxin) ในอาหาร
                 8. กำหนดมาตรฐานสำหรับสาร benzopyrene ในโสมดำ
                 9. ทบทวนการกำหนดเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารทารก
                 10. กำหนดมาตรฐานสำหรับเชื้อ E.coli ในเค้กข้าว
                 11. กำหนดข้อปฏิบัติเพิ่มเติมทั่วไปสำหรับการสุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวกับการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์
                 12. ทบทวนวิธีการทดสอบทั่วไป
 
            
  ทั้งนี้ เกาหลีใต้ได้กำหนดวันสุดท้ายที่สามารถแสดงความเห็น/คัดค้านได้ เป็นวันที่ 28 สิงหาคม 2555 โดยสามารถส่งข้อคิดเห็น/คัดค้านผ่านทางศูนย์ประสานงาน Online SPS Notification/WTO ของ มกอช.
Email:
spsthailand@gmail.com
ดาวน์โหลด Notification ได้ที่
http://www.acfs.go.th/FileSPS/NKOR418.doc
 
 
 
ที่มา : มกอช.(31ก.ค.55)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?