TH EN
A A A

บราซิลรับรองราคาประกันสุกรมีชีวิต

25 กรกฎาคม 2555    4813 ครั้ง

               
เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และอาหารของบราซิล ประกาศประกันราคาซื้อขายสุกรมีชีวิต ที่ราคาขั้นต่ำ 0.4 เฮอัล (ประมาณ 6.40 บาท) ต่อกิโลกรัม โดยรองรับปริมาณการซื้อขายสุกรมีชีวิตทั้งหมด 76,000 ตัน คิดเป็นสุกรประมาณ 50,000 ตัว ซึ่งจะใช้งบประมาณในการดำเนินการราว 30.4 ล้านเฮอัล (ประมาณ 480 ล้านบาท) เพื่อกระตุ้นการผลิตและช่วยเหลือรองรับต้นทุนในท้องที่ที่มีการเลี้ยงสุกร 

                นอกจากมาตรการดังกล่าว กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และอาหาร ยังดำเนินโครงการเครดิตไลน์พิเศษเพื่อให้เกษตรกรสามารถซื้อลูกสุกรได้ในราคา 3.6 เฮอัล (ประมาณ 57 บาท) ต่อกิโลกรัม และยังขยายระยะเวลากองทุนเงินกู้ยืมและเงินลงทุนที่อัตราดอกเบี้ย 5.5% ต่อปี โดยมีเงินในกองทุนดังกล่าวรวม 200 ล้านเฮอัล (ประมาณ 3,200 ล้านบาท)

 
 
ที่มา : PigProgress (25 ก.ค.55)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?