TH EN
A A A

สหรัฐฯ ต่ออายุจีเอสพีสินค้าไทย 12 ชนิด

18 กรกฎาคม 2555   
               
สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) ได้ประกาศคงสิทธิพิเศษทางการค้าและภาษีศุลกากร (GSP) ให้แก่สินค้าไทยรวม 12 รายการ ได้แก่ถุงมือยาง ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ ปลาปรุงแต่ง ทุเรียนสด มะละกอตากแห้ง น้ำฟรุกโตส ข้าวโพดหวานปรุงแต่ง ผลไม้/ถั่วปรุงแต่งด้วยน้ำตาล มะละกอแปรรูป น้ำเชื่อมแต่งกลิ่น/รสหรือแต่งสี หนังกระบือฟอก และรูปปั้นพอร์ซเลน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 แต่ได้ตัดสิทธิ GSP ในสินค้า 2 รายการได้แก่ สินค้าเครื่องประดับเงิน และยางเรเดียลสำหรับรถบรรทุก ซึ่งสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ไทยเคยได้รับยกเว้นเพดานนำเข้ามาแล้วอย่างน้อย 5 ปี และมีมูลค่านำเข้าสหรัฐฯ เกินเพดาน โดยปี 2554 เท่ากับ 225 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6,750 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนในปี 2554)
 
 
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ (18 ก.ค.55)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?