TH EN
A A A

อียูเตรียมผ่อนปรนการนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่น

13 กรกฎาคม 2555    4820 ครั้ง

               
สหภาพยุโรปอาจเตรียมผ่อนปรนข้อกำหนดการนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ หลังจากก่อนหน้านี้มีการควบคุมอย่างเข้มงวดเพราะเกรงผลกระทบของสารกัมมันตรังสี จากวิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะ-ไดอิจิช่วงเดือนมีนาคม 2554

                ข้อมูลที่ได้รับจากญี่ปุ่นในการประชุมของคณะกรรมาธิการยุโรปด้านกิจการทางทะเลและการประมง และกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว บ่งชี้ความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในระดับต่ำมาก ซึ่งสมาชิกคณะกรรมาธิการยุโรปจะขอให้ทางสหภาพยุโรปทบทวนระบบตรวจสอบสารกัมมันตรังสีที่ใช้ในปัจจุบัน

 

ที่มา :  Infoquest (13 ก.ค.55) 

 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?