TH EN
A A A

สมาคมกุ้งไทยชี้ปัญหาจีเอสพีของอียูส่งผลวิกฤติภาคส่งออก

3 กรกฎาคม 2555   
               
นายกสมาคมกุ้งไทยให้สัมภาษณ์กรณีที่สหภาพยุโรป (อียู) ได้ประกาศปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้สิทธิพิเศษทางศุลกากร (จีเอสพี) ทำให้สินค้ากุ้งได้รับผลกระทบจากอัตราภาษีใหม่ว่า กุ้งดิบต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นเป็น 12% จากเดิม 4.2% ส่วนกุ้งสุกและกุ้งปรุงแต่งจะต้องเสียภาษีในอัตรา 20% จากเดิม 7% ในขณะที่มาเลเซียที่เป็นคู่แข่งสำคัญได้ทำเอฟทีเอกับอียูแล้ว ส่วนเวียดนาม อินเดีย จีน อินโดนีเซีย แม้ไม่ได้ทำเอฟทีเอแต่ก็มีอัตราภาษีที่ได้เปรียบกว่าไทย ดังนั้นภาครัฐจำเป็นต้องหาแนวทางช่วยเหลือเจรจาเรื่องจีเอสพีเพื่อให้ไทยไม่ต้องถูกเรียกเก็บอัตราสูงสุดเพียงประเทศเดียว หรือเจรจาขอเอฟทีเอกับอียูโดยเร็ว 

                 แนวโน้มจากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบให้การส่งออกกุ้งของไทยไปอียู ลดลงจาก 20-25% ของการส่งออกทั้งหมด เหลือเพียงไม่ถึง 5% และจะส่งผลกระทบต่อทั้งเกษตรกรและแรงงาน-ผู้เกี่ยวข้องในระบบกว่า 2 ล้านคนอีกด้วย ซึ่งในขณะนี้เฉพาะสถานการณ์นำเข้าลดลงของสหรัฐฯ ทำให้กุ้งไทยมียอดส่งออกไปยังตลาดสหรัฐลดลงถึง 25% เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเดือน ม.ค.-เม.ย. ของปีนี้กับปี 2554 แล้ว

                 ทั้งนี้ ในปี 2540 เคยมีเหตุการณ์ตัดสิทธิจีเอสพีของไทย ซึ่งทำให้ไทยเสียตลาดส่งออกกุ้งให้กับประเทศคู่แข่ง และปริมาณการส่งออกลดลงเหลือไม่กี่ร้อยตันจากที่เคยส่งออกได้ 30,000 ตัน 
 
 
ที่มา : ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ (3 ก.ค.55)
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?