TH EN
A A A

กรมปศุสัตว์จับมือ FAO-OIE เล็ง 2563 ปากเท้าเปื่อยสูญพันธุ์

3 กรกฎาคม 2555   
               
งานประชุม "FAO/OIE Global Conference on FMD Control ครั้งที่ 2" ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555 มีการเปิดเผยข้อมูลจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ว่าตั้งเป้าที่จะกำจัดโรคปากเท้าเปื่อยให้หมดไปภายในปี 2563 โดยถือว่าเป็นเป้าหมายร่วมกันของทุกประเทศ สำหรับประเทศไทยมีภาคตะวันออกที่สามารถควบคุมให้ปลอดโรคมาได้เป็นระยะเวลา 10 ปีแล้ว ซึ่งกรมปศุสัตว์จะยื่นเรื่องให้ OIE ตรวจสอบรับรองเป็นพื้นที่ปลอดโรคระบาดภายในเดือนพฤศจิกายน คาดว่าภายในปี 2556 จะตรวจประเมินเสร็จและสามารถประกาศรับรองได้
 
                นอกจากนี้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และ OIE ยังได้เปิดเผยกลยุทธ์ควบคุม FMD ระดับโลก

ตามรายละเอียดดังนี้

http://www.acfs.go.th/news_detail.php?ntype=07&id=10514
 
 
 
 
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ (3 ก.ค.55)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?