TH EN
A A A

อาเซียนเตรียมแผนรับมืออาหารปลอดภัยในภาวะวิกฤติ

28 มิถุนายน 2555   
               
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ตัวแทนจาก 10 ประเทศอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม และไทย และอีก 3 ประเทศ คือ บังกลาเทศ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ได้ร่วมประชุมระดมสมองจัดทำแผนอาเซียนในการรับมือความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศในภาวะฉุกเฉินวิกฤติ เช่น ภัยทางธรรมชาติ ภัยจากสารเคมีและโรคติดต่อ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลิตผลทางการเกษตร สุขภาพ โดยเฉพาะผู้อยู่ในพื้นที่ประสบภัย
 
                โดยไทยได้จัดตั้งสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นศูนย์ประสานองค์กรต่างๆ ทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินด้านความปลอดภัยอาหาร (International Food Safety Authority Network : INFOSAN) ของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือในการพัฒนาแผนรับมือความปลอดภัยอาหารในภาวะฉุกเฉิน ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ สอดคล้องกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเตือนภัยและสืบสวนด้านความปลอดภัยอาหาร ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดภัย คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปี และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558
 
 
 
ที่มา : ไทยรัฐ(28 มิ.ย.55)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?