TH EN
A A A

ร่างแนวทางปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมของสัตว์ GM ในอียู

25 มิถุนายน 2555   
               
หน่วยงานความปลอดภัยอาหารของยุโรป (EFSA) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวทางการประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Risk Assessment; ERA) ของสัตว์ที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรม (GM) โดยมุ่งเน้นที่ปลา แมลง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และนก ซึ่งในอนาคตการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าว จะต้องมีข้อมูลการวิเคราะห์และขั้นตอนการทำ ERA ประกอบเป็นหลักฐานในการดำเนินการขออนุญาตจำหน่าย

 
                
EFSA กำหนดวันสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นวันที่ 31 สิงหาคมนี้
 
    
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/120621.htm

http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/120621.htm
 
 
 
ที่มา : มกอช. (25/06/55)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?