TH EN
A A A

156 ร้านค้าเกษตรตบเท้ารับตัว Q กรมวิชาการฯ ดันฐานข้อมูลสารเคมีผ่านรับรองขึ้นเว็ป

29 พฤษภาคม 2550   
            
กรมวิชาการเกษตร แจ้งว่า ปัจจุบันความปลอดภัยด้านอาหารเป็นเรื่องที่มีการตื่นตัวกันมา จนเกษตรกรต้องออกมาเรียกหามาตรฐานการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับของตลาด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จึงได้กำหนดให้ใช้เครื่องหมาย Q ในการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อแสดงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรซึ่งจะทำให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้น
             สำหรับร้านค้าปัจจัยการผลิตคุณภาพนั้น กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร ได้มีการดำเนินการรวม 2 โครงการ คือ โครงการร้านจำหน่ายสารเคมีเกษตรที่มีคุณภาพ และโครงการร้านขายปุ๋ยเคมีที่มีคุณภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ร้านค้าที่จำหน่ายสารเคมีทางการเกษตรและปุ๋ยเคมี ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมายและมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแก่เกษตรผู้บริโภค ในปี 2549 โครงการดังกล่าวอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ซึ่งร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 103 ร้านค้า
             ทั้งนี้ กรมฯ เล็งเห็นความจำเป็นของโครงการนี้ จึงเร่งดำเนินการรับรองร้านค้าคุณภาพให้มากขึ้น สำหรับปี 2550 จะมีร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมกับตราสัญลักษณ์ Q จำนวน 156 ราย
พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการฯ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร จึงได้รับความร่วมมือจากสมาคมอารักขาพืชไทย จัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูลของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โดยสามารถเข้าไปดูได้ที่
www.pestthai.com

อ้างอิงจาก : แนวหน้า

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?