TH EN
A A A

ญี่ปุ่นปรับปรุงมาตรฐานสารเคมีทางการเกษตร

14 มิถุนายน 2555   
                  
กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น (MHLW) จะทำการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรจำนวน 307รายการ รวมทั้งพิจารณายกเลิกมาตรฐานปัจจุบันของสารเคมีบางชนิดที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน หรือไม่อนุญาตให้ใช้ในประเทศญี่ปุ่น ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณปัจจุบัน (วันที่ 31 มีนาคม 2556)
               หากมีรายการที่พิจารณาเห็นควรให้รัฐบาลญี่ปุ่นคงมาตรฐานปัจจุบันต่อไป หรือแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานในประเทศไทย หรือเห็นควรว่าให้คงไว้ใน Positive List ขอความร่วมมือนำส่งข้อมูลสนับสนุนของสารเคมีรายการนั้นๆ ให้กลุ่มเอเชีย 1 กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารทราบในเบื้องต้น ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2555
     
ดาวน์โหลดรายการแก้ไขปรับปรุง ที่นี่
 
 
 
ที่มา : มกอช. (14 มิ.ย.55)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?