TH EN
A A A

โอมานยกเลิกการห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากซาอุ

24 พฤษภาคม 2550   
              
Sheikh Salim Bin Hilai AI Khalili รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและประมงโอมานได้ประกาศยกเลิกการห้ามนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิตจากซาอุดิอาระเบียแล้ว  ซึ่งรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และของเสีย
               การตัดสินใจครั้งนี้มาจากคำแนะนำของหน่วยงานด้านสัตว์แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
 
 

อ้างอิงจาก : World poultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?