TH EN
A A A

ไทยก้าวสู่ทำเนียบผู้ผลิตอาหารทะเลรายใหญ่ของโลก

5 มิถุนายน 2555   
             
  
ดร.ผนิศวร ชำนาญเวช นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กล่าวถึงอุตสาหกรรมส่งออกผลผลิตอาหารทะเลของไทย ว่าปัจจุบันมีปริมาณในส่วนสินค้าสด แช่เย็น และแช่เยือกแข็งรวมถึง 570,000 เมตริกตันต่อปี สูงกว่าสิบปีที่แล้วถึง 50% แม้จะต่ำกว่าสถิติสูงสุดในปี 2550 ที่ 710,000 เมตริกตันก็ตาม ซึ่งทำเงินเข้าประเทศสูงถึง 2.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 70,000 ล้านบาท) และประเมินเป็นมูลค่าธุรกิจส่งออกแตะระดับ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (150,000 ล้านบาท) โดยคู่ค้าสำคัญที่สุดของไทยในตลาดดังกล่าวคือสหรัฐอเมริกา (36.4% ของมูลค่าส่งออกรวม) และญี่ปุ่น (28.4%)

               ประเทศผู้ผลิตรายอื่นใน 10 อันดับแรกของโลก มีปริมาณสินค้ารวมประมาณ 85% ของปริมาณอาหารทะเลส่งออกของไทย ซึ่งมีกุ้งเป็นผลผลิตหลัก เฉพาะในส่วนของกุ้ง ไทยเป็นผู้ผลิตอันดับสองของโลกรองจากจีน และมีผลผลิตทั้งกุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ และกุ้งก้ามกราม ซึ่งในปี 2554 ไทยผลิตได้ถึง 565,000 เมตริกตัน

               ปัจจุบันด้วยความเข้มแข็งของทั้งสมาคมธุรกิจผู้ผลิตและภาครัฐ ช่วยผลักดันให้ไทยเติบโตในอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง แต่กระนั้นในประเด็นของกฎหมายแรงงานและความรับผิดชอบต่อสังคมของอุตสาหกรรม ยังมีเสียงเรียกร้องจากประเทศคู่ค้า เช่น กลุ่มสหภาพยุโรป ให้ไทยเร่งปรับปรุงส่วนดังกล่าว
 
 
 
 
ที่มา : TheFishSite (05/06/55)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?