TH EN
A A A

ออสเตรเลียขอไทยเลิกโควตานำเข้าชีส-เนื้อวัว

31 พฤษภาคม 2555   

               
จากผลการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ไทย-ออสเตรเลีย (Joint Working Group on Agriculture – JQG on AG) ณ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ทางออสเตรเลียขอให้ไทยยกเลิกและปรับเพิ่มปริมาณโควตาของสินค้าปกป้องพิเศษบางรายการ ได้แก่ ชีส และเนื้อวัว ซึ่งภายใต้ TAFTA ไทยจะมีระยะเวลาปรับตัวสำหรับสินค้าในมาตรการดังกล่าว 23 รายการ จนถึงปี 2558 และ 2560 

                อนึ่ง ภาพรวมการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและออสเตรเลีย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากมูลค่าการค้า 20,643 ล้านบาทในปี 2547 เพิ่มเป็น 42,657 ล้านบาทในปี 2554 โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ามาตลอด

 
 
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ (31/05/55)
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?