TH EN
A A A

จีนคาดปี 2558 ก้าวสู่ตลาดผู้บริโภคใหญ่สุดของโลก

30 พฤษภาคม 2555   
               
กระทรวงพาณิชย์จีนประเมินว่า ในปี 2558 ปริมาณการซื้อขายสินค้าปลีกในตลาดผู้บริโภคจะมีปริมาณมากกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์ (150 ล้านล้านบาท) ซึ่งสอดคล้องกับทั้งความเจริญของเมืองใหญ่ การเพิ่มขึ้นของประชากร ไปจนถึงรายได้ประชากรที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจ การบริการการเงิน เทคโนโลยี การท่องเที่ยว 

                อนึ่ง ในปี 2554 จีนมีมูลค่าการซื้อขายประมาณ 4.191 แสนล้านดอลลาร์ (13 ล้านล้านบาท) เป็นอันดับ 4 ของโลก เฉพาะระหว่างไทย-จีน มีมูลค่าการค้าสูงถึง 1.76 ล้านล้านบาท ขยายตัว 21% เมื่อเทียบกับสถิติปี 2553 (ข้อมูลจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
 
 
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ (30/05/55)
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?