TH EN
A A A

สหภาพยุโรปจัดตั้งกองทุนประมงใหม่สนองนโยบายประมงร่วม

7 กรกฎาคม 2549   

               เมื่อเดือนมิถุนายน 2549 สภายุโรปด้านการประมงได้อนุมัติข้อเสนอจัดตั้งกองทุนประมงสหภาพยุโรปใหม่ขึ้นแทนกองทุนเดิมตั้งแต่ 1 มกราคม 2550 โดยเป็นกองทุนจำนวน 3849 ล้านยูโร ระหว่างปี 2550-2556 เพื่อสนับสนุนนโยบายประมงร่วม (Common Fisheries Policy) ของสหภาพยุโรปที่กำหนดขึ้นเพื่อการจัดการและควบคุมการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในสหภาพยุโรป โดยการลดโควต้าการจับปลาเพื่อฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ำและยกเลิกการอุดหนุนช่วยเหลือสร้างเรือใหม่ในการจับปลาเปลี่ยนเป็นการช่วยเหลือด้านการปรับโครงสร้างภาคการประมงและการสร้างงานแก่ชาวประมง การวางแผนปฏิบัติงานเพื่อการทำประมงอย่างยั่งยืน การรักษาแหล่งน้ำสัตว์น้ำและระบบนิเวศน์

               เป้าหมายหลักของกองทุนแบ่งออกเป็น 5 ลักษณะดังนี้
                    1. การลดการจับสัตว์น้ำในสหภาพยุโรป โดยกองทุนจะช่วยเหลือชาวประมงและเจ้าของเรือที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการลดจำนวนเรือเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำ การช่วยเหลือปรับสภาพเรือหาปลาให้มีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ทันสมัย นอกจากนี้เรือหาปลาขนาดเล็กจะได้รับการช่วยเหลือในอัตราที่สูงขึ้น
                    2. การอุดหนุนด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแปรรูป การตลาด กองทุนจะช่วยเหลือเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ปรับวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมมาตรการสุขอนามัย การเน้นการช่วยเหลือแก่ธุรกิจขนาดเล็ก การให้แนวทางในการแปรรูปและการตลาดสินค้าประมง
                    3. การส่งเสริมผลประโยชน์เพื่อส่วนรวม กองทุนจะใมห้การสนับสนุนช่วยเหลือโครงการต่างๆจากตัวแทนหรือกลุ่มองค์กรในภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ผลิตโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น การคุ้มครองและพัฒนาแหล่งทรัพยากรทางน้ำ การปรับปรุงท่าเรือที่ทันสมัย การส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ โครงการนำร่องเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองทรัพยการแหล่งน้ำมง
                    4. การพัฒนาประมงยั่งยืนตามชายฝั่งทะเล กองทุนจะช่วยเหลือและทำให้เศรษฐกิจชายฝั่งไม่ชึ้นอยู่กับสินค้าประมงอย่างเดียว
                    5. การช่วยเหลือทางด้านเทคนิคอื่นๆ เช่น การจัดทำรายงานการดำเนินงานของสมาชิกและสหภาพยุโรปภายใต้กองทุน การให้ข้อมูลส่งเสริมและกิจกรรมเครือข่าย

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ประจำสหภาพยุโรป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?