TH EN
A A A

มติ กนป. เลิกนำเข้าปาล์ม 3 หมื่น

25 พฤษภาคม 2555   
               
ตันที่ประชุมคณะกรรมการน้ำมันปาล์มแห่งชาติ (กนป.) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 มีมติไม่นำเข้าปาล์ม 30,000 ตัน เนื่องจากผลผลิตในประเทศกำลังทยอยออกสู่ตลาด อีกทั้งสถานการณ์ราคาในต่างประเทศที่อ่อนตัวลง และไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการส่งออกน้ำมันปาล์มในอัตรา 10 บาท/กิโลกรัม

                นอกจากนี้ ที่ประชุม กนป. ยังเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานในการดำเนินการเรื่องน้ำมันปาล์ม ตั้งแต่กระบวนการผลิต ขนส่ง และการสกัด อย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งระบบ ให้พร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 3 ปีข้างหน้า
 
 
 
ที่มา : โพสต์ทูเดย์ (25/05/55)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?