TH EN
A A A

แคนาดายกมาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสู่เกษตรอินทรีย์

16 พฤษภาคม 2555    4812 ครั้ง
           แคนาดาเตรียมประกาศห้ามใช้สารปฏิชีวนะ,สารกำจัดวัชพืชและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการตัดแต่งพันธุกรรมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างเด็ดขาดยกเว้นสารกำจัดปรสิตบางชนิดที่อนุญาตให้ใช้ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดจากสัตวแพทย์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดทั้งนี้กฎใหม่ยังรวมไปถึงกระบวนการทำความสะอาดพื้นที่เพาะเลี้ยง ทั้งวิธีการและอุปกรณ์อีกด้วย

           กฎดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้ามากขึ้นทั้งเพิ่มมาตรฐานและศักยภาพในการส่งออกสู่ตลาดโลก ป้องกันการก่อมลภาวะ เพิ่มคุณภาพผลผลิต และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : The Fish Site    วันที่ 15 พฤษภาคม 2555

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?