TH EN
A A A

ออสเตรเลียเพิ่มงบประมาณด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

10 พฤษภาคม 2555   

               
ออสเตรเลียเตรียมใช้งบประมาณเพิ่มเติม 524.2 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 16,000 ล้านบาท) ในการวางระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ทำให้เม็ดเงินลงทุนในส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 1,600 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 50,000 ล้านบาท) นับตั้งแต่ปี 2552 โดยครอบคลุมทั้งภาคการเกษตร และทำให้ออสเตรเลียมีความเข้มแข็งในด้านการเป็นผู้ส่งออกทั้งอาหารและเส้นใย

                งบประมาณในส่วนดังกล่าวจะถูกจัดสรรในการปรับปรุงสถานที่กักกันสินค้าภายหลังการนำเข้าที่เมืองเมลเบิร์น และอีกส่วนหนึ่งจะใช้สำหรับคณะทำงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ทั้งกระบวนการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการผลิต โดยมีแผนการดำเนินงาน 7 ปี

 
 
ที่มา : ThePoultrySite (10/05/55)
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?