TH EN
A A A

EU ร่างกฎระเบียบรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร

1 พฤษภาคม 2555    4828 ครั้ง
              สหภาพยุโรปร่างกฎระเบียบกำหนดรายชื่อวัตถุเจือปนอาหารเพื่อระบุในAnnexIของRegulation(EC) No1334/2008 มีผลแทนที่Commission Regulation (EC) No1565/2000 และCommission Decision 1999/217/ECนอกจากนี้ยังกำหนดชนิดของวัตถุเจือปนอาหารที่ต้องมีการประเมินและอนุมัติก่อนการใช้ซึ่งสหภาพยุโรปกำหนดวันสุดท้ายที่สามารถแสดงความเห็นหรือคัดค้านได้เป็นวันที่3มิถุนายน2555และจะมีผลบังคับใช้ 20วันหลังประกาศใน Official Journal โดยจะออกมาตรการชั่วคราวเพื่อให้วัตถุเจือปนอาหารนอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้นสามารถใช้ได้อีกระยะหนึ่ง

               รายชื่อวัตถุเจือปนอาหารที่สหภาพยุโรปอนุญาตให้ใช้ตามร่างกฎระเบียบใหม่ศึกษาได้ที่
http://members.wto.org/crnattachments/2012/sps/EEC/12_1201_00_e.pdf


 
 

ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?