TH EN
A A A

ยุโรปเข้มงวดการติดฉลาก Organic Food

11 เมษายน 2555   

               
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 นี้ อาหารอินทรีย์ (Organic Food) ที่บรรจุพร้อมจำหน่ายจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ต้องปฏิบัติตามมาตรการติดฉลากอย่างเคร่งครัด โดยสหภาพยุโรปจะใช้มาตรการที่เข้มงวดกับสินค้าที่ก่อนหน้านี้อนุญาตให้วางจำหน่ายในระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ทั้งนี้ สหภาพยุโรปได้ออกประกาศมาตรการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2553

 
 
ที่มา : TheCattleSite (11/04/55)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?