TH EN
A A A

อินโดนีเซียมีความต้องการนำเข้าข้าวในปี พ.ศ.2555

11 เมษายน 2555   
               
อินโดนีเซียได้ประมาณการว่า ในปี พ.ศ.2555 Bulog อาจพิจารณานำเข้าข้าวจากต่างประเทศจำนวน 2.25 ล้านตัน

                โดยที่ Bulog ไม่สามารถสำรองข้าวภายในประเทศได้ถึง 4.5 ล้านตัน ในปี พ.ศ.2555 จำเป็นต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 2.25 ล้านตัน เนื่องจาก Bulog สามารถจัดซื้อข้าวภายในประเทศได้เพียง 1.8-2.5 ล้านตัน หรือประมาณ 40 -50 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณข้าวสำรอง ในขณะที่ Bulog จำเป็นที่จะต้องสำรองข้าวในปีนี้จำนวน 4.5 ล้านตันเพื่อรักษาระดับราคาข้าวภายในประเทศ รวมทั้งการสำรองข้าวเพื่อสนับสนุนโครงการช่วยเหลือคนยากจนภายในประเทศอินโดนีเซีย สาเหตุที่ Bulog ไม่สามารถจัดซื้อข้าวภายในประเทศเพื่อเป็นการสำรองข้าวให้ถึงจำนวน 3.15 ล้านตัน หรือประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณข้าวสำรอง เนื่องจากราคาข้าวภายในประเทศมีราคาสูงขึ้นทำให้ Bulog ไม่สามารถแข่งขันซื้อข้าวภายในประเทศได้ถึงแม้ว่า ผลผลิตข้าวภายในประเทศ            พ.ศ.2555 จะมีผลผลิตดีกว่าผลผลิตในปี พ.ศ.2554 แต่ปริมาณข้าวที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นในปี พ.ศ.2555 ไม่สามารถทำให้ราคาข้าวในประเทศต่ำลงได้ เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น โดยที่ราคาข้าวเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 สำหรับข้าวคุณภาพปานกลางมีราคา 8,064 รูเปียห์/กิโลกรัม (28.29 บาท/กิโลกรัม) ซึ่งมีราคาสูงกว่าข้าวในเดือนมกราคม 2555 ที่มีราคา 7,970 รูเปียห์/กิโลกรัม (27.96 บาท/กิโลกรัม) ดังนั้น คาดว่าในปี
พ.ศ.2555 นี้ Bloug คงจะมีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ เป็นจำนวน 2.25  ล้านตัน
 
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงจาการ์ตา (11/04/55)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?