TH EN
A A A

ผลกระทบต่อการเกิดโรคในแหล่งน้ำและอาหารจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศในสหภาพยุโรป

3 เมษายน 2555   

               
ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งสหภาพยุโรป (ECDC) ได้จัดทำรายงานผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภูมิอากาศและสภาพอากาศต่อการเกิดโรคในอาหารและแหล่งน้ำ ซึ่งพบว่าในระยะสิบปีที่ผ่านมา อุณหภูมิเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณฝนในประเทศทางตอนเหนือและลดลงในประเทศทางตอนใต้ และยังมีผลทำให้เกิดสภาวะอากาศรุนแรงได้แก่ ความแห้งแล้ง, คลื่นความร้อนที่แผ่ตัวในบริเวณกว้าง และการเกิดอุทกภัย ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง การวางแผนด้านการสาธารณสุขเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงระยะยาวจึงต้องทวีความสำคัญขึ้นมา เนื่องจากเชื้อโรคทั้งสองแหล่งดังกล่าวไวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างมาก

สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Forms/ECDC_DispForm.aspx?ID=848

 
 
 
ที่มา : ECDC  (3/04/55)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?