TH EN
A A A

จีนยกระดับข้อบังคับสารเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในอาหาร

3 เมษายน 2555   

               
กระทรวงสาธารณสุขจีนปรับปรุงข้อบังคับสารเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในอาหาร สารในกลุ่มดังกล่าวรวมไปถึงไมโครนิวเทรียนท์ (Micronutrients) เช่น วิตามิน เกลือแร่ เป็นต้น โดยมีประโยชน์เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการดูดซึมธาตุอาหารและเพิ่มภูมิต้านทานโรค ข้อบังคับฉบับเดิม พ.ศ.2537 จะถูกยกเลิกและให้ข้อบังคับใหม่เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 แทน ซึ่งจะทำให้มาตรฐานสินค้าเกษตรเป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยอาหารของจีนมากยิ่งขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจะมีบทบาทในการกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมและสมาคมของผู้ผลิตตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าว

 
 
ที่มา : Xinhuanet (3/04/55)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?