TH EN
A A A

สหภาพยุโรปออกร่างแก้ไขวิธีการสุ่มตรวจและวิธีการวิเคราะห์สาร Dioxins, Dioxin-like PCBs และ Non-Dioxin-like PCBs

30 มีนาคม 2555   

               
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 EU ได้ออกร่างแก้ไขกฎระเบียบว่าด้วยการกำหนดวิธีการสุ่มตรวจและวิธีการตรวจวิเคราะห์ในการตรวจการปนเปื้อนของสาร Dioxins, Dioxin-like PCBs และ Non-Dioxin-like PCBs ที่ตกค้างในสินค้าอาหารเพื่อการบริโภค ทั้งนี้ กฎระเบียบใหม่นี้ได้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขวิธีการสุ่มตรวจ (sampling) และกำหนดวิธีการเตรียมตัวอย่างและวิธีตรวจวิเคราะห์ (sample preparation and methods of analysis) ของสารดังกล่าวข้างต้น

               กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2555

รายละเอียดเพิ่มเติมของกฎระเบียบดังกล่าว

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.douri=OJ:L:2012:084:0001:0022:EN:PDF

 
 
ที่มา : มกอช. (30/03/55)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?