TH EN
A A A

อัฟริกาใต้เรียกเก็บภาษีการทุ่มตลาดไก่และไก่ไร้กระดูกจากบราซิล

15 มีนาคม 2555   

               
คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Administration Comission – ITAC) ของอัฟริกาใต้ได้รายงานผลการพิจารณาเบื้องต้นเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ว่าบราซิลได้ทุ่มตลาดไก่และไก่ไร้กระดูกที่ส่งออกไปยังกลุ่มอุตสาหกรรม South African Custom Union (SACU) และเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการงบประมาณ (Commissioner for South African Revenue Service – SARS) กำหนดเรียกเก็บค่าชดเชยการทุ่มตลาด

                สมาคมไก่ของอัฟริกาใต้ (South African Poultry Association – SAPA) ในฐานะตัวแทนของกลุ่มอุตสาหกรรม SACU ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนเมื่อปี 2554 ว่าสินค้าภายใต้หมวดภาษี 0207.12.90 (ไก่แช่แข็ง) และ 0207.14.10 (ไก่ไร้กระดูก) ถูกส่งเข้ามายัง SACU ในราคาที่ต่ำกว่าราคาภายในประเทศผู้ผลิต ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มอุตสาหกรรม SACU

                ความแตกต่างของราคาการทุ่มตลาด คิดเป็น 62.93% สำหรับไก่ และ 46.59% สำหรับไก่ไร้กระดูก โดยบริษัทที่ทำการทุ่มตลาดจะถูกเรียกเก็บภาษีป้องกันการทุ่มตลาด (Anti-dumping duties) เป็นระยะเวลา 6 เดือน   

                อุตสาหกรรมไก่บราซิลได้โต้แย้งผลการพิจารณาของรัฐบาลอัฟริกาใต้ ว่าไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบของ WTO ว่าด้วยการทุ่มตลาดสินค้า และเรียกร้องให้รัฐบาลบราซิลยื่นเรื่องต่อ WTO โดยอ้างเหตุผลว่า อัฟริกาใต้ไม่ได้คำนึงถึงภาษี (16.5%) สินค้าภายในประเทศเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างของราคา ซึ่งสินค้าส่งออกจะไม่ถูกเก็บภาษี

 
 
 
ที่มา : World Poultry – News (15/03/55)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?