TH EN
A A A

สหภาพยุโรป – ฉลากแสดงแหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

13 มีนาคม 2555   

                
ภายใต้กฎระเบียบใหม่ว่าด้วยการแจ้งข้อมูลอาหารแก่ผู้บริโภคของสหภาพยุโรป ข้อมูลแสดงแหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์เนื้อหมู สัตว์ปีก เนื้อแกะ และเนื้อแพะ ที่ไม่ผ่านการแปรรูป จะถูกบังคับใช้ตั้งแต่    ปี พ.ศ. 2557

                 ดังนั้น DG AGRI จึงมอบหมายให้มีการศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบวิธีการต่างๆ สำหรับการแสดงฉลากแหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ไม่แปรรูปในหมวดดังกล่าว ทั้งนี้ การศึกษาจะวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของวิธีการต่างๆ และผลกระทบต่อผู้ผลิต ห่วงโซ่อุปทาน และการค้า รวมทั้งความเห็นและความเข้าใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับฉลากแหล่งกำเนิดสินค้าเนื้อสัตว์

                วันสุดท้ายของการส่งข้อเสนอโครงการ คือ วันที่ 16 เมษายน 2555

 
 
ที่มา : Meat Trade News Daily (13/03/55)
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?