TH EN
A A A

อินโดนีเซีย – โรคไข้หวัดนกเดือนมีนาคม

9 มีนาคม 2555    4822 ครั้ง

               
หน่วยงานควบคุมโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza Disease Controlling Unit - UPPAI) ของกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย ได้รายงานการตรวจพบไข้หวัดนกในสัตว์ปีกระหว่างวันที่1 – 4 มีนาคม 2555 จำนวน 7 ครั้งใน 7 หมู่บ้าน 5 ชุมชน และ 5 จังหวัดของอินโดนีเซีย

                5 จังหวัดดังกล่าว ได้แก่ Nusa Tenggara Barat (ใน Bima), West Java (ใน Bandung), Banten (ใน Lebak), Central Java (ใน Semarang) and West Sumatera (ใน Tebing Tinggi) โดยพบสัตว์ปีกตายมากที่สุดที่จังหวัด Bima เมือง Nusa Tenggara Barat แบ่งออกเป็นไก่บ้าน (kampong chicken) จำนวน 5,837 ตัว และไก่ฟาร์ม (commercial broilers) จำนวน 1,200 ตัว ซึ่งถ้านับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ จำนวนสัตว์ปีกตายสูงถึง 8,500 ตัว 

                ในขณะที่เมือง West Java ตั้งแต่วันที่ 1 – 3 มีนาคม 2555 พบไก่บ้าน (kampong chicken) ตายเป็นจำนวน 314 ตัว ทั้งนี้ผลของ Rapid tests แสดงว่าสาเหตุการตายทั้งหมดของไก่บ้าน (kampong chicken) มาจากเชื้อไข้หวัดนก แต่ผลของ PCR test แสดงว่ามีเพียง 4 ตัวเท่านั้นที่ตายด้วยเชื้อไข้หวัดนก ซึ่งหัวหน้าหน่วยสัตวบาลกล่าวว่าการตายของไก่บ้าน (kampong chicken) อื่นๆ อาจเกิดจากเชื้อไวรัสในสัตว์ปีก
UPPAI แจ้งว่าการแยก การเฝ้าระวัง การฆ่าเชื้อโรค การให้คำแนะนำ และควบคุมการกระจายของสัตว์ปีกถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมไข้หวัดนกในพื้นที่เกิดการระบาด

 
 
 
ที่มา : WorldPoultry.Net (08/03/55)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?