TH EN
A A A

ไต้หวันกำหนดค่า MRLs ของสาร Enrofloxacin Kanamycin และ Oxolinic

27 กุมภาพันธ์ 2555   

               
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 ไต้หวันแจ้งเวียนต่อประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องการเสนอกำหนดค่า MRLs ของสาร Enrofloxacin, Kanamycin และ Oxolinic acid ในสินค้านำเข้าต่อไปนี้  

                • Enrofloxacin ในกล้ามเนื้อและไขมันสัตว์ปีก ที่  0.1 ppm
                   ในตับสัตว์ปีก ที่ 0.2 ppm
                   ในไตสัตว์ปีก ที่ 0.3 ppm

                • Kanamycin ในกล้ามเนื้อและไขมันวัว, แกะ สุกร และไก่ ที่ 0.1 ppm
                    ในตับวัว แกะ สุกร และไก่ ที่ 0.6 ppm
                    ในไตวัว แกะ สุกร และไก่ ที่ 2.5 ppm
                    ในนมวัว และแกะ ที่ 0.15 ppm

                • Oxolinic acid   ในกล้ามเนื้อปลารวมหนังที่ 0.05 ppm
                    ในกล้ามเนื้อกุ้งที่ 0.05
                    ในกล้ามเนื้อวัว สุกร และ ไก่ ที่ 0.1 ppm
                    ในตับและไตวัว สุกร และไก่ที่ 0.15 ppm
                    ในไขมันวัว สุกร และไก่ที่ 0.05 ppm
                    ในไข่ไก่ที่ 0.05 ppm

                ทั้งนี้ เปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 6 มีนาคม 2555
หากมีข้อคิดเห็นกรุณาแจ้ง
spsthailand@gmail.com

 
 
ที่มา : มกอช. (27/02/55)
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?