TH EN
A A A

จับตา...สถานการณ์การตรวจ carbendazim ในน้ำส้มของสหรัฐฯ

31 มกราคม 2555   
               
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ USFDA รายงานสถานการณ์การตรวจ carbendazim ในน้ำส้มและน้ำส้มเข้มข้นนำเข้าประจำสัปดาห์ซึ่งเริ่มการตรวจตั้งแต่วันที่ 4  มกราคม 2555 โดยในสัปดาห์นี้ สหรัฐฯตรวจพบน้ำส้มปนเปื้อนสาร carbendazim 11 ล็อตจากทั้งหมด 80 ล็อตที่ส่งมาสหรัฐฯ 

                สหรัฐฯ ได้ยึดน้ำส้ม 9 ล็อตซึ่งปนเปื้อนสารดังกล่าว และผู้นำเข้าได้นำน้ำส้มปนเปื้อนอีก 2 ล็อตออกจากสหรัฐฯ แล้ว  จากล็อตน้ำส้มที่ปนเปื้อนสาร carbendazim ทั้งหมด 6 ล็อตเป็นสินค้าที่มาจากแคนาดา และ 5 ล็อตมาจากบราซิล อย่างไรก็ตาม แคนาดาไม่มีการปลูกส้ม ดังนั้น คาดว่าสินค้าจากแคนาดาที่ปนเปื้อนมีแหล่งกำเนิดจากบราซิล และน้ำส้มที่มีปริมาณสาร carbendazim ปนเปื้อนมากที่สุดคือน้ำส้มที่มาจากบราซิลซึ่งมีการปนเปื้อนที่ 52 ppb

                ส่วนน้ำส้มอีก 29 ล็อตไม่พบสาร carbendazim ปนเปื้อน โดยเป็นน้ำส้มจากเม็กซิโก 14 ล็อต แคนาดา 7 ล็อต คอสตาริกา 2 ล็อต บราซิล 2 ล็อต เบลิซ ฮอนดูรัส เลบานอน และตุรกี ประเทศละ 1 ล็อต
ด้านสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ (EPA) รายงานว่าสาร carbendazim ในน้ำส้มต่ำกว่า 80 ppb ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่วนสหภาพยุโรปอนุญาตให้มีสารดังกล่าวปนเปื้อนได้สูงสุดที่ 200 ppb แม้ว่า USFDA ระบุว่าน้ำส้มทั้งหมดปลอดภัยต่อการบริโภค แต่สหรัฐฯ ไม่อนุญาตให้ใช้สาร carbendazim  ดังนั้น น้ำส้มที่มีสารนี้ปนเปื้อนเพียงเล็กน้อยก็จะต้องถูกยึด และในกรณีที่สหรัฐฯ ปฏิเสธการนำเข้า ผู้นำเข้ามีเวลา 90 วันในการนำสินค้าดังกล่าวออกนอกสหรัฐฯ หรือทำลาย

                นอกจากนี้ USFDA กำลังตรวจน้ำส้มที่ผลิตภายในประเทศและจะรายงานผลในสัปดาห์หน้า
จากสถานการณ์ดังกล่าว มกอช. จึงเรียนผู้ประกอบการไทยให้ระวังเรื่องนี้ เพราะคาดว่า USFDA จะเข้มงวดการตรวจสอบน้ำส้มนำเข้า
 
 
ที่มา : Food Safety News
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?