TH EN
A A A

กว่า 40 % ของผู้ผลิตสินค้านมในจีนต้องปิดตัวลง เหตุคุณภาพสินค้าไม่ผ่านมาตรฐาน

11 มกราคม 2555   

                เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555 นาย Zhi Shuping รัฐมนตรีกระทรวงควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกันโรค (AQSIQ) ของ จีนกล่าวว่า  กว่า 40 % ของอุตสาหกรรมนมในจีนต้องปิดตัวลงเนื่องจากคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านมาตรฐาน

               
ในปี 2554 เจ้าหน้าที่ด้านกฎระเบียบความปลอดภัยอาหารได้ตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์นมของผู้ผลิตทั้งหมดจำนวน 1,176 ราย ผลการตรวจสอบทำให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมจำนวน 426 รายถูกถอนใบอนุญาตและอีก 107 รายต้องปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ คดีความปลอดภัยสินค้านมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเป็นสองเท่าที่มา :
The Meat Site  (
 11 มกราคม 2555 )

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?