TH EN
A A A

อินโดเริ่มลดการนำเข้าวัวมีชีวิต

11 มกราคม 2555   
                เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 Suswono Arsyaf รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียกล่าวว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเริ่มลดการนำเข้าวัวมีชีวิตเนื่องจากปริมาณวัวมีชีวิตในประเทศมีเพียงพอต่อความต้องการ
ในปีนี้ รัฐบาลตัดสินใจค่อยๆลดการนำเข้าวัวมีชีวิตลดลงเหลือ 283,000 ตัว ซึ่งเมื่อปีที่แล้วอินโดนีเซียนำเข้าวัวที่ 400,000 ตัว โดยอินโดนีเซียนำเข้าวัวมีชีวิตส่วนใหญ่จากออสเตรเลีย การลดการนำเข้าดังกล่าวส่งผลให้เกษตรกรออสเตรเลียเกิดความวิตก

               
Rusman Heriawan รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรกล่าวว่าการผลิตวัวในประเทศเพียงพอต่อเป้าหมายซึ่งตั้งไว้ที่กว่า 14 ล้านตัว ดังนั้น อินโดนีเซียจะใช้ปริมาณการผลิตวัวในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการนำเข้ามีวัตถุประสงค์เพียงชดเชยส่วนที่ขาดเท่านั้น เชื่อว่าอินโดนีเซียมีศักยภาพแต่ในขณะนี้เกษตรกรกำลังประสบปัญหาด้านราคาจำหน่ายวัวที่ถูก นอกจากนี้ การที่อินโดนีเซียเป็นเกาะทำให้ประสบปัญหาด้านการขนส่ง อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ ระบุว่าจะปรับปรุงคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และคาดว่าเกษตรกรจะสามารถจำหน่ายวัวได้ในราคาที่เหมาะสม
 
 
 
ที่มา : Xinhua News 
( 11 มกราคม 2555 )

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?