TH EN
A A A

อินโดลดโควต้านำเข้าวัวจากออสเตรเลีย

9 มกราคม 2555   

                 ในไตรมาสแรกของปี 2555 อินโดนีเซียอนุญาตให้นำเข้าวัวจากออสเตรเลีย 60,000 ตัว
โดยออสเตรเลียส่งวัวมีชีวิตมายังอินโดนีเซียรอบแรกเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555 ซึ่งจำนวนวัวที่อนุญาตให้นำเข้ามายังอินโดนีเซียลดลงราว 40,000 ตัวในเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต่างผิดหวังต่อตัวเลขการอนุญาตนำเข้าวัวเนื่องจากมีจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้

                ก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2554 อินโดนีเซียประกาศว่าจะลดปริมาณการอนุญาตนำเข้าวัวจากออสเตรเลียเพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้

                เมื่อเดือนมิถุนายน 2554 รัฐบาลออสเตรเลียเลื่อนการส่งออกวัวมีชีวิตไปยังอินโดนีเซียออกไปเป็นเวลา 1 เดือน หลังจากพบว่าวัวถูกเชือดอย่างทารุณในโรงฆ่าสัตว์ในอินโดนีเซีย

 
ที่มา : The Cattle Site (9/01/55)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?