TH EN
A A A

ฮ่องกงไฟแดงนำเข้าสัตว์ปีกและไข่จากจีน หลังพบผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดนกในจีน

6 มกราคม 2555   
                 ศูนย์ความปลอดภัยอาหารฮ่องกงรายงานว่าฮ่องกงยังคงระงับการนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิต
แช่เย็น แช่แข็งและไข่จากจีนเป็นเวลา 21 วัน หลังจากพบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดนกในเมือง
เซินเจิ้น 

                 ฮ่องกงระงับการนำเข้าสินค้าดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 โดยระงับการนำเข้าสินค้าดังกล่าวที่มาจากภายในระยะทาง 13 กิโลเมตรจากที่อยู่อาศัยของผู้เสียชีวิตในเมืองเซินเจิ้น 

                 นอกจากนี้กระทรวงเกษตร ประมงและอนุรักษ์กำลังดำเนินการหาสาเหตุการตายเพิ่มเติมของนกนางนวลขอบปีกขาว 2 ตัวในเมืองตืนมูนและเกาะลันเตา ฮ่องกงซึ่งผลการตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก

                 ทั้งนี้ 2 สัปดาห์หลังตรวจพบไวรัส H5N1 ในซากไก่ตัวหนึ่งในตลาดค้าส่ง ฮ่องกงได้ฆ่าสัตว์ปีกจำนวน 19,451 ตัว ในจำนวนนี้เป็นไก่กว่า 15,000 ตัว
 
 
ที่มา : World Poultry (06/01/55)

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?