TH EN
A A A

อียูอนุญาตใช้โสมเป็นยาสัตว์ได้

11 พฤษภาคม 2550   
           
กรรมาธิการยุโรปประกาศเพิ่มรายชื่อส่วนประกอบยารักษาโรคสัตว์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ โสม (Ginseng) ครอบคลุมถึงสารสกัดจากโสม และสารที่มีโสมเป็นส่วนประกอบ  ทั้งนี้อนุญาตให้ใช้ในสัตว์ประเภทที่เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับมนุษย์  ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 เป็นต้นไป
 

อ้างอิงจาก : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจำสหภาพยุโรป

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?