TH EN
A A A

อียูให้งบวิจัยหีบห่อบรรจุภัณฑ์นาโน

11 พฤษภาคม 2550   
            
ห้างสรรพสินค้าในสหราชอาณาจักร Sainsberry  เข้าร่วมในโครงการสหภาพยุโรป  Sustainpak วิจัยบรรจุภัณฑ์ชีวภาพย่อยสลายได้โดยใช้เทคโนโลยีนาโน
เป้าหมายของโครงการ Sustainpak เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มความแห้ง ความชื้น และความแกร่งของวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ที่มีฐานจาก fiber เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนโดยให้วัตถุดิบน้อยลง  โดยตั้งเป้าหมายในการลดวัตถุดิบลง 30% ขณะนี้กำลังวิจัยเรื่องฟิล์มห่อและ coating 
โครงการมีระยะเวลา 4 ปี งบประมาณ 36 ล้านยูโร โดยครึ่งหนึ่งมาจากงบประมาณของสหภาพยุโรป โครงการร่วมโดยนักวิจัย 35 คน จาก 13 ประเทศ ผู้แทนสมาคมหีบห่อบรรจุภัณฑ์  นักวิชาการ  และกลุ่มอุตสาหกรรม
 

อ้างอิงจาก : Foodproductiondaily

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?