TH EN
A A A

สภาสหรัฐสนับสนุนให้เข้มมาตรฐานอาหารสัตว์เลี้ยง

11 พฤษภาคม 2550   
      
       เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550  สภาซีเนทสหรัฐฯ โหวตอย่างเป็นเอกฉันท์กับข้อเสนอให้แก้ไขกฎหมายเพื่อออกมาตรการเข้มด้านมาตรฐานอาหารสัตว์เลี้ยงหลังจากปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีในอาหารสัตว์เลี้ยงทำให้มีสัตว์เลี้ยงตายและต้องเรียกคืนสินค้าทั่วประเทศจำนวนมหาศาล 
            ข้อเสนอการแก้ไขกฎหมายโดยวุฒิสมาชิก Dick Durbin ,D-III นั้นมีสาระสำคัญสองประการคือการเข้มงวดอาหารนำเข้าเพิ่มขึ้นและการเพิ่มความรับผิดชอบด้านการติดฉลากให้แก่บริษัทอาหารสัตว์เลี้ยง  การแก้ไขจะสร้างระบบวิทยาศาสตร์ระบบเดียวสำหรับมลรัฐว่าสมควรจะเรียกคืนสินค้าหรือไม่  เนื่องจากปัจจุบันระบบการเรียกคืนยังมีความแตกต่างระหว่างรัฐ  และกำหนดมาตรการค่าปรับบริษัทหากไม่สามารถรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน 2 วัน 
ถึงแม้การแก้ไขกฎหมายจะมุ่งที่อาหารสัตว์เลี้ยง  แต่คงไม่จำกัดอยู่เฉพาะอาหารสัตว์เลี้ยง เพราะปรากฎว่ามีการปนเปื้อนเกี่ยวเนื่องไปถึงอาหารสัตว์   การเสนอแก้ไขนี้จะประสบความสำเร็จหาก USFDA  สนับสนุน

อ้างอิงจาก :  Marketwatch และ Reuter

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?