TH EN
A A A

ฝรั่งเศสวางแผนลดใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ 25 % ภายใน 5 ปี

21 พฤศจิกายน 2554   
               
กระทรวงเกษตรฝรั่งเศสประกาศแผนลดความเสี่ยงการดื้อยาปฏิชีวนะในสัตว์ โดยมีเป้าหมายลดการใช้

                ยาปฏิชีวนะให้ได้ 25 %  ภายใน 5 ปี ผ่านการเน้นพัฒนาการแพทย์ทางเลือก
 ก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2542 กระทรวงเกษตรฝรั่งเศสเริ่มติดตามการจำหน่ายยาปฏิชีวนะ และปี 2549 สหภาพยุโรปห้ามการใช้ยาปฏิชีวนะสำหรับใช้เป็นสารเร่งโตในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป นอกจากนี้ยังระบุให้สัตวแพทย์ต้องใช้ยาปฏิชีวนะได้อย่างเหมาะสม และระหว่างปี 2550 – 2553 ตัวเลขจากฝรั่งเศสชี้ว่าการใช้ยาปฏิชีวนะลดลง 12.1 % 

                แผนการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาสัตว์และรักษาประสิทธิภาพการรักษา ในระยาว เนื่องจากยาปฏิชีวนะเป็นยาเฉพาะ และมีความสำคัญต่อสุขภาพสัตว์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเริ่มคิดว่าเหตุใดต้องใช้และมีวิธีใช้ยาอย่างไร

               กระทรวงเกษตรได้ตั้งเป้าหมายไว้ 5 ประการ ดังนี้ 
                 • ส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีและเพิ่มความตระหนักเรื่องความเสี่ยงด้านการดื้อยาปฏิชีวนะ และรักษาประสิทธิภาพการใช้ยาปฏิชีวนะ
                 • พัฒนาทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะ
                 • เพิ่มระดับการบริหารในทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง
                 • เพิ่มระดับการติดตามการใช้และการดื้อยาปฏิชีวนะ
                 • ส่งเสริมการวิจัยในสหภาพยุโรปและโครงการระดับนานาชาติ
 
 
ที่มา : The Fish Site (21/11/54)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?