TH EN
A A A

เวียดนามเริ่มโครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอุตฯปศุสัตว์ในประเทศ

21 พฤศจิกายน 2554    4818 ครั้ง
                เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนามเปิดเผยโครงการเพิ่มขีดความสามารถและความปลอดภัยอาหารของอุตสาหกรรมปศุสัตว์

                โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านปศุสัตว์และความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของผู้ผลิตปศุสัตว์ระดับครัวเรือน

                ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการผลิตปศุสัตว์ การแปรรูปและการตลาด ตลอดจนปรับปรุงความปลอดภัยอาหารในห่วงโซ่อุปทานปศุสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื้อสัตว์ ในเขตที่ได้รับการคัดเลือก

                โครงการดังกล่าวซึ่งมีระยะเวลาจนถึงเดือนธันวาคม 2558 ประกอบด้วย 2  ส่วน ดังนี้
                   • ส่วนแรก เน้นการยกระดับการผลิตปศุสัตว์ในระดับครัวเรือนและการบูรณาการตลาด
                   • ส่วนที่สอง เน้นการบริหาร ติดตาม และประเมินโครงการ

               โครงการนี้จะนำการจัดการทางสุขาภิบาลและสุขภาพสัตว์ที่ดี (GAHP) มาปรับใช้ในฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ ในเขตที่มีการเพาะพันธุ์สัตว์มาก จัดตั้งโรงงานกำจัดของเสียเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงตลาดอาหารสด 40 แห่ง โรงเชือด 10 แห่งในเขตที่ได้รับการคัดเลือกในเมืองโฮจิมินห์เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยอาหาร นอกจากนี้ จะมีการจัดตั้งระบบติดตามสินค้าอาหารและควบคุมคุณภาพตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มเพาะพันธุ์ โรงเชือด จนถึงการบริโภค
 
 
ที่มา : VN Agency (21/11/54)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?