TH EN
A A A

ไต้หวันแก้ไขข้อกำหนดสารปรุงแต่งอาหาร

26 ตุลาคม 2554   
                เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 ไต้หวันแจ้งเวียนต่อสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องการแก้ไขมาตรฐานข้อกำหนดเกี่ยวกับสารปรุงแต่งอาหาร เปิดให้แสดงข้อคิดเห็นถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 มีสาระสำคัญดังนี้

                1. แก้ไขมาตรฐานสำหรับขอบข่าย และข้อกำหนดเกี่ยวกับ chlorine dioxide
                2. กำหนดมาตรฐานสำหรับข้อกำหนดของ chlorine dioxide
                3.  กำหนดมาตรฐานสำหรับข้อกำหนด ข้อจำกัด ferric sodium EDTA

                สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
               
http://members.wto.org/crnattachments/2011/sps/TPKM/11_2847_00_e.pdf
 
 
ที่มา : มกอช. (25
ตุลาคม 2554)

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?