TH EN
A A A

มะม่วงอินเดียถึงสหรัฐแล้ว

4 พฤษภาคม 2550   
           
   มะม่วงอินเดียฉายรังสีเที่ยวแรกส่งถึงสหรัฐอเมริกาแล้วตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายน นับเป็นผลไม้ฉายรังสีจากต่างประเทศชนิดแรกที่สหรัฐอเมริกานำเข้า
 
             การฉายรังสีเป็นมาตรการกำจัดศัตรูผลไม้และผักทีสหรัฐฯยอมรับตั้งแต่ปี 2545  ปีที่แล้วมีการประกาศ dose ทั่วไปที่จะใช้กับสินค้าหลายชนิดรวมทั้งมะม่วงอินเดีย      กระทรวงเกษตรสหรัฐระบุว่า  เป็นเวลากว่า 17 ปีที่สหรัฐและอินเดียได้เจรจาเรื่องเปิดตลาดมะม่วงอินเดียในสหรัฐ  และนี่จะเป็นก้าวสำคัญในการแผ้วทางสำหรับการใช้เทคโนโลยีฉายรังสีในการกำจัดศัตรูพืช  ทั้งนี้ APHIS กระทรวงเกษตรสหรัฐกำหนดเงื่อนไขในการนำเข้าเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชเข้าไประบาดในสหรัฐ   เช่น ต้องผ่านการฉายรังสีในระดับที่กำหนด  จากโรงฉายรังสีที่ได้รับการรับรองจาก APHIS ต้องมีใยรับรองสุขอนามัยจากหน่ยงานอารักขาพืชแห่งชาติของประเทศส่งออก  เป็นต้น
 

อ้างอิงจาก : USDA

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?