TH EN
A A A

ยูเครนส่งออกสัตว์ปีกเพิ่มขึ้น

18 ตุลาคม 2554   
                
ปริมาณการส่งออกสัตว์ปีกยูเครนในช่วงเดือนมกราคม – สิงหาคม 2554 เพิ่มขึ้น 1.5 เท่าเป็น 35,100 ตัน  เกือบเท่ากับการนำเข้าสัตว์ปีกซึ่งลดลงถึง 70% คิดเป็นจำนวน 37,100 ตัน ผู้เชี่ยวชาญตั้งของสังเกตว่าเหตุที่ส่งออกเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาสัตว์ปีกส่งออกส่งออกสูงขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปี 2553

                อย่างไรก็ตาม ปริมาณส่งออกดังกล่าวน้อยกว่าที่เดิมเคยคาดการณ์ไว้ เมื่อต้นปี 2554 กระทรวงเกษตรยูเครนประมาณการเบื้องต้นว่าช่วง 7 เดือนแรกของปี 2554 การนำเข้าสัตว์ปีกจะอยู่ที่ 45,000 ตัน ขณะที่การส่งออกจะอยู่ที่ 70,000 ตัน ซึ่งมากกว่าปี 2553 ถึง 2 เท่า

                จากสถิติของทางการ จำนวนสัตว์ปีกในยูเครนเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2553 เพิ่มขึ้น 12% จากการประมาณการเบื้องต้น ภายในสิ้นปี 2554 จำนวนสัตว์ปีกยูเครนจะมีทั้หงมด 210 ล้านตัว ขณะที่ต้นปี 2553 ประมาณการไว้ที่ 181 ตัว นอกจากนี้ในปี 2554 การบริโภคสัตว์ปีกในยูเครนจะเพิ่มขึ้น โดยจะบริโภคสัตว์ปีกปีละ 25.4 กิโลกรัมต่อคน จากเดิมปีละ 24.2 กิโลกรัมต่อคนในปี 2553
 
 
 
ที่มา : World Poultry(18/10/54)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?