TH EN
A A A

อียูปรับมาตรการนำเข้าเมล็ดพืชอียิปต์

13 ตุลาคม 2554    4824 ครั้ง

           

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554    สหภาพยุโรปออก Decision 2011/662/EU เรื่องการปรับปรุงมาตรการฉุกเฉินห้ามนำเข้าเมล็ดฟีนูกรีกและเมล็ดพืชบางชนิดจากอียิปต์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 โดยอนุญาตให้นำเข้าพืชตระกูลถั่วสดและแช่เย็นจากอิยิปต์ได้ แต่ยังคงห้ามนำเข้าถั่วงอกสดและแช่เย็นอยู่ และปรับปรุงให้ห้ามนำเข้าเมล็ดตั่งฉ่าย (Mustard seed) ทุกชนิด จากเดิมที่กำหนดให้ต้องเป็นเมล็ดตั่งฉ่ายที่ใช้สำหรับเพาะปลูก (Mustard seed, for sowing) เท่านั้น
                สามารถดูรายละเอียดเมล็ดพืชอื่นๆ ที่สหภาพยุโรปห้ามนำเข้าจากอียิปต์ที่ได้ที่
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:263:0020:0021:EN:PDF

 
 
ที่มา : FSA (13/10/54)
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?