TH EN
A A A

อียูแก้ไขกฎระเบียบการสืบย้อนกลับที่มาสินค้าอาหาร

3 ตุลาคม 2554   
                คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศกฎระเบียบใหม่แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการสืบย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้าอาหาร ได้แก่ Commission Implementing Regulation (EU) NO 961/2011 on the traceability requirements set by Regulation (EU) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council for food of animal origin โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

                 1. ตามกฎระเบียบ Regulation (EC) No 178/2002 มาตราที่ 18 กำหนดการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของอาหารจะต้องกระทำตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การแปรรูป และการกระจายสินค้า ซึ่งกฎระเบียบใหม่นี้ มีจุดประสงค์เสริมสร้างความชัดเจนของระบบดังกล่าว โดยออกข้อกำหนดใหม่ว่า ผู้ประกอบการจะต้องส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าให้ผู้ซื้อทราบโดยละเอียด รวมถึงผู้ขายต้องทราบด้วยว่า สินค้าที่ตนจำหน่ายได้ส่งไปให้ผู้ซื้อรายใด

                2. ทั้งนี้ กฎระเบียบฉบับนี้จะใช้กับสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์เท่านั้น และไม่ปรับใช้กับสินค้าที่แหล่งกำเนิดจากพืชและสัตว์ผสมกัน

                3. ข้อบังคับใหม่ของกฎระเบียบฉบับนี้คือ ผู้ประกอบการ (ผู้ขาย) ต้องส่งมอบข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้รับซื้อสินค้า (ในที่นี้คือ ผู้ประกอบการที่รับซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ)

                    • คำบรรยายอย่างละเอียดของสินค้า
                    • น้ำหนักหรือปริมาณของสินค้า
                    • ชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย (ผู้ส่งมอบสินค้า)
                    • ชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย หากผู้ขายมิใช่คนเดียวกับผู้ส่งมอบสินค้า
                    • ชื่อและที่อยู่ของผู้รับซื้อ
                    • ชื่อและที่อยู่ของผู้รับซื้อ หาผู้รับซื้อมิใช่คนเดียวกับผู้ที่รับสินค้า
                    • เลขที่ lot สินค้า หรือเลขที่การขนถ่ายสินค้า
                    • วันที่จัดส่งสินค้า

                ข้อมูลใน 3.1 ทั้งหมดเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้ประกอบการต้องส่งมอบให้แก่ผู้รับซื้อสินค้า เพิ่มเติมจากข้อมูลปัจจุบันที่กำหนดไว้ รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมนี้ต้องได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกวัน จนกว่าสินค้าดังกล่าวจะถือได้ว่าถูกบริโภคให้หมดไป ทั้งนี้ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเรียกถามจากหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ตลอดเวลา การจัดวางข้อมูลลงในแบบฟอร์มนั้นให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ขาย

                
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
   
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:242:0002:0003:EN:PDF
 

              
  ทั้งนี้ จะผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป  ( 3 ตุลาคม 2554 )
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?